Legal notices - Terms of Use

Wettelijke verklaring - Gebruiksvoorwaarden
De www.savoye.com website (de ‘site’) evenals alle data, informatie en andere items die daarin zijn opgenomen, zijn de exclusieve eigendom van Savoye S.A., een naamloze vennootschap (Société Anonyme) met een kapitaal van 2.636.158,72 euro, geregistreerd in het handelsregister (RCS) onder nummer 335 242 178 en wiens kantoor is gevestigd op 18 Boulevard des Gorgets, BP 21898, 21018 DIJON CEDEX, France.
Email : contact@savoye.com
Tel : +33 (0)3 80 54 40 00
EU BTW nummer : FR88335242178

Webmaster : Digital Concept - infoweb@digitalconcept.fr
Gehost door: Digital Concept - 22A boulevard Winston Churchill, 21 000 Dijon
Publicatiedirecteur: Rémy JEANNIN, CEO van SAVOYE.
Elk gebruik van deze site impliceert volledige en complete acceptatie door de gebruiker, zonder uitzondering of voorbehoud, van alle gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn gedefinieerd:

Intellectuele eigendomsrechten

De site is een intellectueel werkstuk dat beschermd wordt door de intellectuele eigendomsrechten. De site en elk van de samenstellende elementen (zoals in het bijzonder handelsmerken, logo’s, foto’s, beeldmateriaal, illustraties, teksten, video’s, etc.) zijn het exclusieve eigendom van SAVOYE. Alle rechten die niet nadrukkelijk zijn toegekend, zoals hieronder in detail beschreven, zijn gereserveerd door SAVOYE.

SAVOYE kent de gebruiker een wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de site te gebruiken, beperkt tot de toegang daartoe en de raadpleging daarvan, en alleen voor de interne informatiedoelen van de gebruiker. Zonder het voorgaande te beperkten, is het de gebruiker niet toegestaan om het geheel of een deel van de elementen op de website te wijzigen, over te dragen, verkopen, reproduceren, distribueren, in licentie te geven of te publiceren.

Het gebruik van welk document dan ook dat op de site is gepubliceerd – inclusief het geheel of deels reproduceren of representeren – op welk medium dan ook, is nadrukkelijk verboden. De enige reproductie die is toegestaan, is het maken van een enkele kopie voor strikt persoonlijk en privé gebruik.

Met uitzondering van de omstandigheden waarnaar hierboven wordt verwezen, is voor elke andere reproductie en/of representatie van de site vooraf nadrukkelijk toestemming van Savoye noodzakelijk. Als u content wilt gebruiken van de site (tekst, beelden, etc.), dient u vooraf de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van SAVOYE te vragen door een schrijven aan het adres dat hierboven is genoemd of door een email aan de webmaster te sturen.

Elk ongeoorloofd gebruik betekent inbreuk en is wettelijk strafbaar. SAVOYE houdt zich het recht voor om vervolging in te stellen na elke inbreuk op zijn intellectuele eigendom.

Garantie – Aansprakelijkheid

De informatie en data die beschikbaar zijn op de site, representeren de huidige situatie, en toegang tot en gebruik van de site door de gebruiker is voor eigen risico van de gebruiker

SAVOYE geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze informatie, in het bijzonder met betrekking tot de volledigheid en accuraatheid van de informatie, de commerciële waarde, de afwezigheid van inbreuk en/of de geschiktheid voor een specifiek doel.

SAVOYE behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder kennisgeving fouten of omissies in het geheel of een deel van de website te herstellen en/of de site of onderdelen daarvan aan te passen.  Tot slot behoudt SAVOYE zich het recht voor om op elk moment de toegang tot het geheel of een deel van de site te beperken.

Aansprakelijkheid

De gebruiker accepteert het volledige risico dat verbonden is met het gebruik van de site en de informatie die daarin is opgenomen. De gebruiker ziet af van het recht om claims die hierop betrekking hebben tegen Savoye in te dienen. Onder geen enkele omstandigheden zal SAVOYE aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het geloof dat is gesteld in deze informatie, het gebruik daarvan, het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen of de technische problemen waarop de gebruiker is gestuit.

De gebruiker erkent dat SAVOYE, evenals diens leveranciers van informatie en diensten (en in het bijzonder de hosting providers), onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk mag worden gesteld voor schade die bij de gebruiker is opgetreden – direct of indirect – door (i) de verspreiding van incorrecte informatie of (ii) door enige vertraging in de geboden diensten of de verspreiding van informatie, in het bijzonder als gevolg van onderbreking van de site’s diensten die het resultaat zijn van technische fouten, een onderbroken verbinding of frauduleuze acties van derden.

Hypertext Links

SAVOYE wijst formeel elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de sites waarvan links zijn opgenomen. Deze links zijn aan de gebruikers van de SAVOYE-site als dienst aangeboden. Het besluit om deze links te activeren berust uitsluitend bij de gebruiker, die volledig aansprakelijk is voor de daarmee verbonden risico’s.

SAVOYE verbiedt het maken van hyperlinks die leiden naar deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens zoals hieronder omschreven, gelden voor alle gebruikers van de site. Deze voorwaarden beschrijven de verwerking van persoonlijke gegevens die mogelijk zijn verzameld door SAVOYE als de gebruiker de site bezoekt en gebruikt.

DATA CONTROLLER

De persoonlijke gegevens die door gebruikers zijn verschaft aan savoye.com worden verwerkt onder de autoriteit van SAVOYE SA, 18 boulevard des Gorgets, 21018 Dijon Cedex, welk bedrijf als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van de data.

TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER

Door de site te gebruiken en persoonlijke gegevens te verschaffen, stemt de gebruiker toe in de verzameling, verwerking en het gebruik van de gegevens conform deze algemene voorwaarden.

UITEINDELIJK DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt, mogen worden bewaard door SAVOYE om het gebruik van de site door de gebruiker te volgen, om het mogelijk maken een gebruikersprofiel te creëren en om contact op te nemen met de gebruiker via email of elk ander middel. SAVOYE streeft ernaar om de verzamelde informatie alleen te bewaren voor de termijn die nodig is voor het doel waarmee de gegevens zijn verzameld.

SAVOYE behoudt zich het recht voor om enquêtes en statistische analyses uit te voeren op basis van de informatie en gegevens verstrekt door de gebruiker en om deze voor publicatiedoeleinden te gebruiken om de kwaliteit van de op de site beschikbare diensten te verbeteren.

VERZAMELDE GEGEVENS

Als u de site savoye.com bezoekt, verzamelen wij informatie die u ons verstrekt zoals uw achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, emailadres, etc. We verzamelen daarnaast automatisch andere informatie zoals de geolocatie van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met de site (als het een mobiel device betreft). Het is ook mogelijk dat we van derde partijen data ontvangen die betrekking hebben op u. In dat geval kunt u op elk moment toegang krijgen tot deze data om ze te lezen, corrigeren of bezwaar tegen het gebruik daarvan aan te tekenen. In alle gevallen behoudt de gebruiker alle rechten over zijn persoonlijke gegevens, op welke manier we die dan ook hebben verzameld.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS DOOR SAVOYE AAN DERDEN

In de context van zijn activiteiten draagt SAVOYE soms informatie over gebruikers van de savoye.com website over aan derde partijen die binnen maar ook buiten de Europese Unie zijn gevestigd (dat kunnen internationale organisaties zijn). Wat dat laatste betreft: als de gebruiker geïnformeerd wil worden over de vraag of in deze landen adequate maatregelen ter bescherming van persoonlijke gegevens bestaan, mag hij de lijst raadplegen die is opgesteld door de Europese Commissie en die op diens website is gepubliceerd (die lijst kan wijzen na verloop van tijd, dus de gebruiker zal die regelmatig moeten raadplegen).

SAVOYE mag ook persoonlijke gegevens overdragen aan derde landen of internationale organisaties die geschikte maatregelen hebben getroffen en die rechten en effectieve wettelijke oplossingen hebben die beschikbaar zijn voor de gebruiker.

  • Onderaannemers : Voor zover het onderaannemers betreft waarmee SAVOYE in het kader van zijn activiteiten zaken doet of kan doen, en die zijn of worden ingeroepen om de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de site te verwerken, zijn zij gebonden om de gebruikers dezelfde technische en organisatorische bescherming en garanties te bieden als die door SAVOYE worden aangeboden. Bovendien mogen zij de persoonlijke gegevens van de gebruikers niet verwerken behalve op instructie van SAVOYE die, als eindverantwoordelijke partij, aansprakelijk blijft voor elke verwerking van data die door de onderaannemers wordt uitgevoerd. Deze onderaannemers mogen deze activiteiten niet uitbesteden aan een derde partij zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van SAVOYE.

VERZAMELEN VAN DATA DOOR DERDEN

De site bevat links naar andere websites van derde partijen waarover SAVOYE geen controle heeft. Daarom nodigt SAVOYE gebruikers uit om kennis te nemen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn opgenomen door dergelijke sites. In alle gevallen kan SAVOYE niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonlijke gegevens en voor de praktijken en inhoud van sites van derden. Gebruikers bezoeken deze websites alleen op eigen risico en voor eigen verantwoording
SAVOYE behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie te verschaffen die ontstaat als gevolg van de website in relatie tot de gebruikers met het doel om te voldoen aan wettelijke vereisten. Op dezelfde wijze behoudt SAVOYE zich het recht voor om aan de bevoegde autoriteiten elke activiteit te rapporteren van gebruikers die aansprakelijk zijn voor overtredingen van elke wet- of regelgeving.

AANPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DATA-VERWERKING

SAVOYE behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden voor de verwerking van gegevens zonder kennisgeving te actualiseren of aan te passen. De gebruiker zal worden geïnformeerd over de doorgevoerde veranderingen. Als hij niet langer instemt met de verwerking van zijn gegevens conform deze veranderingen, mag hij zijn rechten opeisen (in het bijzonder zijn recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn gegevens of zijn gegevens te verwijderen) door een verzoek te sturen aan de contactpersoon die genoemd is in de paragraaf ‘Gebruikersrechten’.

KLACHTEN

In het geval zijn rechten worden geschonden, heeft de gebruiker het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de betreffende nationale autoriteit die toeziet op naleving van de wet- en regelgeving in het land waarin de gebruiker woont. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

GEBRUIKERSRECHTEN

In overeenstemming met de Franse wetgeving No. 78-17 van 6 januari 1978 zoals aangepast in 2004, over informatie, technologie, databestanden en burgerlijke vrijheden, en met de EU Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016, zijn gebruikers in staat om hun persoonlijke gegevens te controleren en beheren. In dit kader hebben gebruikers een recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, mee te nemen en de verwerking ervan te beperken of te blokkeren en kunnen ze dat op elk moment uitoefenen. In geen enkel geval kan het uitoefenen van zijn rechten door de gebruiker de wettelijkheid aantasten van elke verwerking van zijn persoonlijke data die voorheen mogelijk heeft plaatsgevonden.

  • Recht op toegang. De gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn persoonlijke gegevens die zijn verzameld en alle daaruit voortvloeiende informatie: het doel waarvoor zijn persoonlijke data zijn verwerkt, de beoogde ontvangers van de data die door SAVOYE is verzameld, the existen
  • Recht op correctie. Op verzoek van de gebruiker moet SAVOYE persoonlijke gegevens die incorrect of onvolledig zijn corrigeren met de nadere bijzonderheden die de gebruiker heeft gestuurd.
  • Recht op verwijdering. De gebruiker mag op elk moment SAVOYE vragen om alle of een deel van de persoonlijke gegevens te verwijderen die Savoye met zijn toestemming heeft verzameld.
  • Recht om data mee te nemen . De gebruiker heeft het recht om van SAVOYE een samenvatting van zijn persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, leesbaar bestandsformaat, in het bijzonder met het doel om de over te dragen aan een andere data controller. Hij heeft ook het recht om SAVOYE te vragen om de data over te dragen…
  • Recht om de verwerking te beperken. De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te beperken als hij de accuraatheid van zijn persoonlijke gegevens in twijfel trekt, voor een periode die SAVOYE in staat stelt om de accuraatheid van deze gegevens te beperken; of waar de verwerking…
  • Recht om verwerking te blokkeren. De gebruiker mag op elk moment de verwerking van zijn persoonlijke gegevens blokkeren, in het bijzonder als de verwerking plaatsvindt middels een geautomatiseerd proces. Hij mag ook verhinderen dat zijn persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het opstellen van profielen.
  • Recht om geïnformeerd te worden bij stelen van persoonlijke gegevens. Als  het stelen van persoonlijke gegevens met grote waarschijnlijkheid een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de gebruiker, zal SAVOYE hem informeren bij de vroegst mogelijke gelegenheid.

De gebruiker mag zijn rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar:
Savoye
Direction Juridique
18 boulevard des Gorgets
21000 Dijon
Frankrijk
Email: contact@savoye.com
De gebruiker mag ook om geldige redenen de verwerking van data die hem of haar betreffen te verhinderen.
Deze website is aangemeld bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL – www.cnil.fr) onder het nummer 1160874.

Cookies

De gebruiker is geïnformeerd dat tijdens zijn of haar bezoek aan de site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn of haar browsersoftware. Een cookie is een element dat niet de gebruiker identificeert, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot zijn of haar navigatie op de site. De instellingen van uw browsersoftware kunnen u informeren over de aanwezigheid van cookies en het mogelijk maken om ze te weigeren conform de procedure die is omschreven op de volgende website: www.cnil.fr.

Diverse voorzieningen

De site valt onder de Franse wetgeving. Deze voorwaarden vallen onder, en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wet. Elk dispuut dat direct of indirect vanuit deze voorzieningen ontstaat of daaraan gerelateerd is, valt onder de exclusieve jurisdictie van de handelsrechtbank in Dijon, Frankrijk.
 

X
M