Legal notices - Terms of Use

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden
De www.savoye.com website (de "Site"), alsmede alle gegevens, informatie en andere artikelen daarin zijn exclusief eigendom van Savoye SASU, met een kapitaal van 917,700 euro, genoteerd op het RCS DIJON onder het nummer 334 170 990, en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 18 boulevard des Gorgets, BP 21898, 21018 DIJON CEDEX, Frankrijk
Email : contact@savoye.com
Tel : +33 (0)3 80 54 40 00
EU BTW nummer : FR 37 334 170 990
Webmaster : Digital Concept - infoweb@digitalconcept.fr
Gehost door : Digital Concept - 22A boulevard Winston Churchill, 21 000 Dijon
Publication Director: Rémy JEANNIN, als CEO van SAVOYE.
Het gebruik van de Site impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker, zonder uitzondering of voorbehoud, van de voorwaarden voor het gebruik zoals hieronder beschreven:

Intellectuele eigendomsrechten
De site is een intellectueel product beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Site en elk van de samenstellende elementen (zoals in het bijzonder handelsmerken, logo's, foto's, foto's, illustraties, teksten, video's, enz.) zijn het exclusieve eigendom van SAVOYE. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, uitputtend hieronder gedefinieerd, zijn voorbehouden aan SAVOYE.
SAVOYE verleent de gebruiker het wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Site te gebruiken, dat beperkt wordt tot de toegang tot en de raadpleging ervan, en uitsluitend voor het verzamelen van informatie voor eigen gebruik. Zonder het voorgaande te beperken, mag de gebruiker niets wijzigen, overdragen, verkopen, reproduceren, distribueren, sub-licentie of het geheel of een deel van de elementen van de site te publiceren.
Het gebruik van alle op de site gepubliceerd documenten, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave, op welk medium dan ook, is uitdrukkelijk verboden. De enige toegestane reproductie is één kopie dat bestemd is voor strikt persoonlijk en privégebruik.
Met uitzondering van de omstandigheden zoals hierboven bedoeld, is voor een andere reproductie en / of publicatie van de site een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SAVOYE vereist. Wilt u inhoud van de site (tekst, afbeeldingen, enz.) gebruiken, dan moet u de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAVOYE verkrijgen. Dien uw verzoek in bij de webmaster via de postadressen of email adressen op deze site.
Ongeautoriseerd gebruik vormt inbreuk en is strafbaar. SAVOYE behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

Garantie - Aansprakelijkheid
De informatie en gegevens op de site worden verstrekt "zoals ze zijn" en de toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker is op eigen risico van de gebruiker .
SAVOYE verleent geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze informatie, met name met betrekking tot de uitgebreide aard of de nauwkeurigheid van deze informatie, de commerciële waarde, de afwezigheid van inbreuk en / of de geschiktheid voor een bepaald doel.
SAVOYE behoudt zich het recht voor om, op elk moment, om eventuele fouten of beperkingen  in alle of enkele delen van de site te corrigeren en / of om de Site of bepaalde elementen ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Tenslotte behoudt SAVOYE het recht om op elk moment de toegang tot de gehele site of een gedeelte ervan te beperken.

Aansprakelijkheid
De gebruiker aanvaard het volledige risico met betrekking tot het gebruik van de site en de daarin opgenomen informatie en ziet af van het recht om welke claim dan ook tegen Savoye in te dienen. Savoye is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de geloofwaardigheid die wordt aangenomen betreffende de gepubliceerde informatie, het gebruik van de Site, het gebruik van een product waarnaar op de Site wordt verwezen of eventuele technische problemen op de site.
De gebruiker erkent dat Savoye, noch haar leveranciers van informatie en diensten (en met name de hosting providers), in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die direct of indirect (i) kan voortvloeien uit de verspreiding van onjuiste informatie, of (ii) van een vertraging in de dienstverlening en / of de verspreiding van informatie, met name als gevolg van onderbrekingen van de beschikbaarheid van de site met betrekking tot technische storingen, onderbrekingen of frauduleuze handelingen van derden.

Hypertext links
SAVOYE wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar er wordt gelinkt. Deze links worden als een dienst aangeboden aan gebruikers van de Savoye website. De beslissing om de links te activeren behoort uitsluitend aan de gebruiker, die de volledige aansprakelijkheid voor de risico's, verbonden aan het gebruik ervan, draagt.
SAVOYE verbiedt het gebruik van links naar haar site, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Persoonlijke gegevens
De verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet geldt voor alle gebruikers van de site. Ze beschrijven de wijze waarop met de persoonsgegevens, die verzameld kunnen worden door SAVOYE wanneer de gebruiker toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site, wordt omgegaan.
Door het gebruik van de site en het verstrekken van persoonlijke informatie, stemt de gebruiker toe met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met deze regelingen.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door SAVOYE worden bewaard om het gebruik van de site door de gebruiker te registreren, om hem of haar een gebruikersprofiel te laten maken, en / of om hem / haar te contacteren middels een e-mail of op enige andere wijze. SAVOYE verzamelt  de gegevens voor een duur zoals vereist door het doel van de gegevensverzameling.
SAVOYE behoudt zich het recht voor de informatie en gegevens van de gebruiker te onderzoeken en analyseren, maar ook om ze te gebruiken voor redactionele doeleinden en om de kwaliteit van de diensten op de site te verbeteren.
De site bevat links naar sites van derden waarover SAVOYE geen controle heeft. SAVOYE verzoekt daarom de gebruiker om zich te informeren over de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. In elk geval, kan SAVOYE niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens, het gebruik en de inhoud van sites van derden. De gebruiker opent en navigeert op dergelijke sites op zijn / haar eigen risico.
SAVOYE behoudt zich het recht voor om alle informatie van de site met betrekking tot de gebruikers bekend te maken in verband met de wettelijke vereisten te voldoen. Ook behoudt SAVOYE zich het recht voor om elke activiteit te melden aan de bevoegde autoriteiten waarbij de gebruiker mogelijk  een wettelijke of reglementaire bepaling aan het overtreden heeft.
Tenslotte behoudt SAVOYE zich het recht om de verwerking van deze persoonsgegevens te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. De gebruiker wordt aangeraden om zich regelmatig te informeren omtrent dergelijke wijzigingen.
In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, en zoals gewijzigd in 2004, met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft de gebruiker controle over zijn / haar persoonlijke gegevens. Bijgevolg heeft de gebruiker een recht op toegang tot, het verwijderen en of corrigeren van zijn / haar persoonlijke gegevens.
De gebruiker kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met:
Savoye
Afdeling Juridische zaken
18 boulevard des Gorgets
21000 Dijon
Frankrijk
Email: contact@savoye.com
De gebruiker kan ook, om legitieme redenen, zich verzetten tegen de verwerking van zijn of haar gegevens.
De website is aangemeld bij de Franse autoriteit voor databescherming(CNIL - www.cnil.fr) onder het nummer 1160874.

Cookies
De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn / haar bezoeken aan de site, automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn / haar browser. Een cookie is een element dat de gebruiker niet zal identificeren, maar wordt gebruikt om informatie over het navigeren op de site te registreren. De software-instellingen van uw browser kunnen u informeren omtrent de  aanwezigheid van cookies en ze eventueel te weigeren volgens de beschreven procedure op:  www.cnil.fr.

Diversen
De Site valt onder de  Franse wet. Deze voorwaarden worden bezien door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wet. Alle geschillen die voortvloeien uit, direct of indirect, deze bepalingen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Commerciële Rechtbank van Dijon, Frankrijk.